«لیست اخبار»


1401/6/27
راهنمای تخصیص خوابگاه بر اساس مقطع و رشته

جدول تخصیص خوابگاه ها باتوجه به دانشکده ها و مقاطع

 

مقطع

دانشکده ها

خوابگاه پسرانه

خوابگاه دخترانه

دکتری

علوم پایه ،فنی ، تربیت بدنی

شهید فرید فاطمی

شهید فخری زاده

علوم انسانی،زبانها،علوم اداری واقتصاد،کشاورزی،هنر

فاطمیه

الزهرا

ارشد

علوم پایه ،فنی ، تربیت بدنی

شهید فرید فاطمی

شهید فخری زاده

علوم انسانی،زبانها،علوم اداری واقتصاد،کشاورزی،هنر

فاطمیه

الزهرا

اتباع

فاطمی-فاطمیه

الزهرا-شهید فخری زاده

کارشناسی

علوم پایه ،فنی،(تربیت بدنی پسر)

شهید رضایی

شهید بابایی-شهید فخریی زاده

علوم انسانی،زبانها،علوم اداری واقتصاد،کشاورزی،هنر( تربیت بدنی دختر)

امیرکبیر

الزهرا

کاردانی

 

 

امیرکبیر

 

الزهرا